juni 4, 2019 Posted in Nyheder Ydelser

Faglig info


Revision eller udvidet gennemgang Hvad skal virksomhederne vælge? Med udvidet gennemgang har mindre virksomheder fået et mindre omfattende alternativ til revisionen. Men hvad er forskellene på de to revisorerklæringer? Assistance, review eller revision. Frem til 2013 var det de tre valgmuligheder virksomhederne havde, når de ville have en erklæring på deres årsregnskab fra revisor. I 2013 fik virksomhederne endnu en valgmulighed nemlig udvidet gennemgang. Den udvidede gennemgang er målrettet de mindre virksomheder og lægger sig i forhold til omfang og den sikkerhed den giver for regnskabsoplysningerne imellem et review og en revision. Samtidig bliver det muligt for de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, at vælge den mindre omfattende udvidede gennemgang i stedet for revisionen.

Tvangsopløsning og genoptagelse Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning hos skifteretten, hvis: virksomheden ikke har en lovlig ledelse. virksomheden mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten. virksomheden ikke har indsendt årsrapport i tide. virksomheden ikke har registreret legale ejere. En virksomhed, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, kan genoptages. Dog ikke, hvis virksomheden har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år. Hvis en virksomhed skal genoptages, skal det ske senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet. Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået. Hvis selskabet vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, bør selskabet indberette genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen, før skifteretten behandler sagen. Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator. Hvis tvangsopløsningen skyldes en for sent indsendt årsrapport, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelsesorgan blive pålagt afgift i forlængelse af genoptagelsen. Afgiften afhænger blandt andet af, hvor meget fristen er overskredet. Vi kan hjælpe med genoptagelse af dit selskab. Du er velkommen til at kontakte os

Beskatning af fri bil Beskatning af fri bil volder stadig virksomhederne problemer… En ny sag fra Vestre Landsret viser, at reglerne om fri bil fortsat giver problemer for virksomheder og specielt virksomhedsejere. Specielt ved luksusbiler og attraktive premium bilmærker er SKAT hårde i deres vurdering og man skal nøje sikre sig, at man har helt styr på reglerne. Reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4 og § 16 A, stk. 5 beskriver, hvordan og hvornår fri bil skal beskattes. Ifølge disse regler er det rådigheden over bilen, der udløser beskatning og ikke den konkrete kørsel. Formålet med reglerne er at undgå tvister mellem skatteyderne og myndighederne om omfanget af skatteyderens konkrete brug af bilen. Der stilles skærpede krav for skatteyderen i de tilfælde, hvor der efter reglerne er en formodning for, at skatteyderen har haft rådighed over bilen og skal beskattes heraf. AMT Revision, som er specialister i SKAT, kan rådgive dig om beskatning af fri bil.

Har du styr på SKAT? I vores skatteafdeling har vi dygtige, veluddannede og erfarne skatterevisorer med speciale i SKAT. De står til rådighed for dig. Du er velkommen til at få et gratis og uforpligtende møde.

Faglig info: Når aktier erhverves ved konvertering af en fordring på selskabet til aktier, er anskaffelsessummen for aktierne fordringens kursværdi. Når der i forbindelse med nedbringelse eller indfrielse af en fordring eller i forbindelse med sikkerhedsstillelse for en fordring foretages et kapitalindskud til selskabet, så aktiekapitalen i selskabet forhøjes (gældskonvertering), anerkendes kapitalindskuddet som anskaffelsessum for aktierne. Anskaffelsessummen for aktierne skal dog i visse tilfælde nedsættes med det beløb, hvormed den indfriede fordrings pålydende værdi overstiger fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet (ABL § 28, stk. 1.)

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse til dig som erhvervsdrivende i personlig virksomhed, der overvejer at omdanne din personlige virksomhed til et kapitalselskab. Det kunne være et anpartsselskab eller et aktieselskab. En Skattefri Virksomhedsomdannelse betyder, at du uden beskatning kan indskyde hele din personlige virksomhed i et anpartsselskab. Hos AMT revision er vi specialister i virksomhedsomdannelse, og du kan få et uforpligtende tilbud..

Faglig info: Hvornår betaler man topskat? Personlig indkomst I 2017 er grænsen for betaling af topskat 479.600 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 43.442 kr. vil skulle betale topskat i 2017. Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2016 og 2017. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2016 og 2017 på 51,95 % og hæves først til 51,97 % i 2018 og til 51,98% i 2020. Kapital indkomst Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 42.800 kr. (85.600 kr. for ægtepar) i 2017 indgår denne i beregningen af topskatten.

Anpartsselskab – ApS Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed som du eller flere personer kan eje. At anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed betyder, at den har sit eget selvstændige liv. Du ejer måske alle kapital-andelene (anparterne) i anpartsselskabet, men selskabet har sit eget liv – måske med dig som ansat direktør..